Tên người yêu cầu Tên phim yêu cầu Thời gian yêu cầu Trạng thái yêu cầu